Impulsteam

In het voorjaar van 2016 heeft minister Kamp in het kader van de Retailagenda een gezamenlijke impulsaanpak opgesteld om het aantal vierkante winkelmeters terug te brengen en overbodige plancapaciteit te schrappen. Op 1 juni 2016 is er een impulsteam geformeerd dat hier gedurende een jaar aan gaat werken.

Aanleiding voor de impulsaanpak waren de ontwikkelingen rondom grote faillissementen en de discussies over uitbreidingsplannen. Daarnaast is meer slagkracht nodig om de acties uit de Retailagenda te versnellen. Op 1 juni 2016 is een impulsteam geformeerd dat als doel heeft de overcapaciteit van 20 procent terug te dringen en de overbodige plancapaciteit te schrappen. Het team bestaat uit vertegenwoordigers van partijen die de impulsaanpak hebben ondertekend -gemeenten, provincies, rijksoverheid en marktpartijen- en opereert onder voorzitterschap van Marijke van Hees (voorzitter Retailagenda).
De impulsaanpak richt zich op vier thema’s:

 1. Gezamenlijke analyse
  Samen met provincies en gemeenten wordt zowel de bestaande als de plancapaciteit in beeld gebracht en wordt ingeschat hoe groot het overschot is. Hierbij zal zoveel mogelijk met vergelijkbare kengetallen worden gewerkt.
 2. Instrumentontwikkeling
  Gemeenten en provincies hebben instrumenten nodig om te kunnen sturen. Met hen wordt bekeken of een saldobenadering voor vierkante winkelmeters kan worden uitgewerkt en het ‘nee, tenzij’ uitgangspunt voor nieuwvestiging kan worden geobjectiveerd.
 3. Afspraken in deals
  Gemeenten en provincies hebben elk hun eigen omstandigheden en snelheden. Er zullen ook RetailDeals met de provincies worden gesloten, waarin elementen zoals kennisdeling, analyse en instrumentontwikkeling en –toepassing worden opgenomen.
 4. Ondersteuning in de uitvoering 
  De toolkit voor gemeenten wordt uitgebreid en er wordt meer geïnvesteerd in kennisdeling en ondersteuning van gemeenten.

Concrete actiepunten

Om op korte termijn tot resultaat te komen heeft het impulsteam negen concrete actiepunten gedefinieerd waar de komende tijd aan wordt gewerkt. Het doel is om begin oktober de eerste resultaten te hebben bereikt. Het gaat daarbij om:

 1. Afsluiten provinciale RetailDeals
  Alle twaalf provincies tekenen een RetailDeal.
 2. Overcapaciteit
  Er is een ‘nee, tenzij’ uitgangspunt uitgewerkt voor nieuwvestiging en een saldobenadering opgesteld voor vierkante meter winkelruimte.
 3. Informatie infrastructuur retail
  De basis is gelegd voor een infrastructuur voor informatie over de retail waarbij er overeenstemming is over de kengetallen en definities die worden gehanteerd.
 4. Koopstromenonderzoek
  De haalbaarheid van een landelijk koopstromenonderzoek -met o.a. bankgegevens- is in kaart gebracht.
 5. Opzet monitor RetailDeals
  Er is een opzet om de voortgang van de huidige gemeentelijke RetailDeals te kunnen monitoren.
 6. Zicht op bestaande informatie
  Verbeterde interne en externe communicatie zorgt ervoor dat met name gemeenten met een RetailDeal gemakkelijk toegang krijgen tot informatie die helpt om winkelgebieden weer kansrijk te maken.
 7. Instrumenten en stroomschema
  Er komt een praktisch boekje, “Richtlijnen voor succesvolle transformatie”, met een stroomschema en informatie over instrumenten die gemeenten en marktpartijen kunnen inzetten om kansrijke en kansarme winkelgebieden te transformeren.
 8. Uniforme definities
  Er is een lijst samengesteld met uniforme definities die aansluiten bij internationale definities.
 9. Spiegelgesprekken
  Er is een methode voor peer review ontwikkeld, waarbij lokale overheden de kwaliteit van hun beleid door collega’s kunnen laten toetsen.

Meld je hier aan voor de nieuwsbrief van de Retailagenda

 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.