Handreiking “Saneren plancapaciteit”

De Retailagenda heeft een handreiking “Saneren Plancapaciteit” opgesteld die concreet kan helpen bij het saneren van plancapaciteit voor detailhandel.

Deze handreiking is bedoeld voor alle gemeenten/provincies, ontwikkelende partijen en adviesbureaus die inzicht willen hebben in de ‘harde plancapaciteit’ (zie Begrippen) en/of die aan de slag willen met het concentreren van detailhandel en het saneren van de mogelijkheden voor het vestigen van detailhandel buiten de aangewezen winkelgebieden.
Alle informatie is hier op de site te vinden, maar kan ook worden gedownload als pdf.

Waarom inzicht in plancapaciteit?

Het in kaart brengen van (verborgen) plancapaciteit voor detailhandel is belangrijk en kan gemeenten en provincies helpen bij het maken van keuzes over de reductie van het winkelareaal. Gemeentelijk detailhandels beleid richt zich veelal op het aantrekkelijker maken van winkelgebieden en het ruimtelijk inzetten op het concentreren van winkels in één gebied. Bij veel gemeenten leeft de wens om bestemmingen voor detailhandel die buiten de gewenste winkelstructuur liggen te beperken en te saneren. Tot op heden is deze behoefte bij de meeste gemeenten blijven steken in voornemens. Dit komt omdat veel gemeenten niet in beeld hebben hoeveel plancapaciteit in bestemmingsplannen is opgenomen. Bovendien lijkt het erg ingewikkeld om met een goede aanpak detailhandel op ongewenste locaties te saneren zonder hoge opkoopkosten of het risico op planschade.

Inzicht in de omvang en ligging van de harde plancapaciteit is ook van belang in verband met de toetsing van projecten voor het realiseren van een uitbreiding van detailhandel in het kader van de ladder voor duurzame verstedelijking. In uitspraken van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State wordt aangegeven dat bij het inzichtelijk maken van de behoefte aan een ontwikkeling (van bijvoorbeeld detailhandel) rekening dient te worden gehouden met de zogenoemde harde plancapaciteit.

De handreiking bestaat uit drie delen:

 1. Inventarisatie plancapaciteit
  1. Wat is harde plancapaciteit detailhandel?
  2. Waar ligt deze plancapaciteit?
  3. Hoe kan de omvang van de harde plancapaciteit worden bepaald?
  4. Hoe ziet het resultaat van de inventarisatie van de harde plancapaciteit eruit?
  5. Meet- en werkafspraken
 2. Beleidsborging wegbestemmen
  1. Hoofdlijnen beleid (detailhandelsvisie)
  2. Confrontatie beleid en inventarisatie
  3. Bepalen ambitieniveau
 3. Juridische borging saneren plancapaciteit
  1. Saneringsstrategie
  2. Instrumenten

Aanvullende informatie

Deze handreiking is mede mogelijk gemaakt door BRO en Rho in opdracht van de Retailagenda.
Download hier de pdf.

Disclaimer
De inhoud van de handreiking Saneren Plancapaciteit  is met de grootste zorg samengesteld. Ondanks deze betrachte zorgvuldigheid kan het voorkomen dat de informatie verouderd is of onjuistheden bevat. De Retailagenda, BRO en Rho zijn in geen geval aansprakelijk voor enige schade die het directe of indirecte gevolg is van of in verband staat met het gebruik van de informatie uit deze handreiking.

Lees ook het artikel op Stadszaken.nl

Meld je hier aan voor de nieuwsbrief van de Retailagenda

 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.