Beleidsborging: hoofdlijnen beleid (detailhandelsvisie)

Inhoud handreiking:
Startpagina, 1. Inventarisatie plancapaciteit2. Beleidsborging wegbestemmen, 3. Juridische borging saneren plancapaciteit

2. Beleidsborging wegbestemmen

Onderdeel 1: ‘Hoofdlijnen beleid (detailhandelsvisies)’, inhoud:

Hoofdprincipes beleid

De eerste stap die gemaakt moet worden in beleid om voorzienbaarheid te creëren is het uitspreken van enkele hoofdprincipes (zie voorbeelden). Dit zijn algemene doelstellingen die worden vastgelegd waarin de intentie wordt uitgesproken om plancapaciteit te reduceren en waar dit (op hoofdlijnen) dient plaats te vinden.

Huiswerk/analyse
Om een onderbouwde uitspraak te kunnen doen in het beleid om winkelmeters te saneren is onderzoek nodig. Hiervoor kunnen de volgende ‘tools’ worden toegepast:

Zie hiervoor ook de publicatie ‘Instrumenten voor een succesvolle transitie van de winkelstructuur 2017′

Het doel van de analyse is om de huidige positie van het bestaande winkelaanbod in beeld te krijgen qua functioneren (zowel kwantitatief als kwalitatief). Idealiter wordt ook een doorkijk gegeven naar de toekomst, door rekening te houden met trends en ontwikkelingen, plannen en initiatieven, vraagontwikkelingen, ontwikkelingen in bestedingen etc. Op basis hiervan zijn de volgende conclusies mogelijk:

Let op:

Vastleggen hoofd(detailhandels)structuur

Nadat de hoofduitgangspunten benoemd zijn, moet worden aangegeven welke winkelgebieden behoren tot de beoogde (nieuwe) detailhandelsstructuur. Dit kunnen alle bestaande winkelconcentratiegebieden zijn, maar dit kan ook afwijken van de bestaande structuur door bijvoorbeeld nieuwe locaties (voor de toekomst) aan te wijzen of bestaande locaties te schrappen (wordt beleidsmatig niet meer op ingezet).
Om de beoogde (nieuwe) detailhandelsstructuur te bepalen dient rekening te worden gehouden met het volgende:

  VOORBEELD: Verschil winkelgebied en kernwinkelgebied

Principe-uitspraak plancapaciteitsreductie (binnen winkelgebieden)

Voor elk winkelgebied dient in het beleid een uitspraak te worden gedaan over de richting van plancapaciteit. Hiervoor kunnen in de basis de volgende begrippen worden gehanteerd:

Elk begrip heeft een eigen juridische consequentie. Zo geldt voor een concentratiegebied in principe dat geen detailhandelsbeperkingen worden opgenomen of juist wordt gekozen voor een thematische benadering. Voor een beheersgebied geldt dat de bestaande juridisch-planologische situatie gehandhaafd blijft. In een transformatiegebied worden winkelmeters actief gereduceerd. In een kansgebied wordt nog niet direct juridische ruimte gemaakt voor detailhandel, maar blijft dit tot nadere uitwerking wel een optie.

Principe-uitspraak plancapaciteitsreductie (buiten winkelgebieden):

Veelal liggen de meeste ongewenste en overtollige winkelmeters buiten de tot de hoofdstructuur behorende centra. Dit betekent dat, afhankelijk van de algemene beleidsuitgangspunten, reductie van plancapaciteit vooral zal plaatsvinden buiten de centra. Onder stap 3 en 4 wordt hier verder op ingegaan.

 VOORBEELD: Concretiseren juridische ambitie per winkelgebied

Direct naar de onderdelen van deel 2 ‘Beleidsborging wegbestemmen’

Onderdeel 1: Hoofdlijnen beleid (detailhandelsvisie)
Onderdeel 2: Confrontatie beleid en inventarisatie
Onderdeel 3: Bepalen ambitieniveau

Meld je hier aan voor de nieuwsbrief van de Retailagenda

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.