Kennistafels

We hebben de afgelopen jaren al veel werk verricht en gaan daar vol energie mee door. De Retailagenda is een effectieve aanpak gebleken om met alle stakeholders te onderzoeken op welke wijze in de toekomst het best aan een gezonde retail en aantrekkelijke winkelgebieden, vitale binnensteden en kernen kan worden gewerkt. De Retailagenda is daarom in 2020 verlengd tot 2024.

Deze periode geeft ons tijd om lopende  projecten verder uit te voeren,  ontwikkelde instrumenten goed te kunnen monitoren en nieuwe initiatieven te starten.  Met bestaande én nieuwe partners bouwen we voort op de behaalde resultaten. In deze nieuwe fase staan twee hoofdpijlers centraal: 1) Lokale transformatie en 2) Ondernemerschap, Human Capital en nieuwe verdienmodellen.

Kennistafels

Voor de vervolgaanpak van de Retailagenda is gekozen om te werken met kennistafels en projecten. De bij de Retailagenda betrokken stakeholders – vertegenwoordigd in de Stuurgroep – sturen op een gezamenlijke toekomstvisie op strategisch niveau. Waar willen we staan over vijf tot tien jaar? Wat willen we dan bereikt hebben? Het kan gaan om bestaande projecten, instrumenten en onderzoeken die verder worden verdiept of nieuwe initiatieven die nog moeten worden ontwikkeld. Vanuit de Retailagenda wordt er de voorkeur aan gegeven dat aan iedere tafel de vier O’s vertegenwoordigd te zijn: Onderzoek & Onderwijs, Overheid en Ondernemers. We verwachten jaarlijks zo’n vijf tot acht kennis tafels te organiseren.

Er zijn in 2020 verschillende initiatieven aangemeld en in ontwikkeling (status 14 september 2020):

 1. Innovatietafel (goedgekeurd). Bekijk hier het voorstel.
 2. Datatafel (goedgekeurd)
 3. Rotterdamse transformatietafel
 4. Overijsselse aanpak
 5. Vervolgstudie Vitale buitenstad
 6. HCA, arbeidsmarkt
  • Inclusief betrekken grootwinkelbedrijven
  • Ontwikkelen instrumenten/competenties
 7. Multi-sectorale samenwerking
  • Rol van toerisme en vrijetijdsbesteding (samen met NBTC)

Doe mee

Alle bij de sector betrokken partijen worden uitgenodigd om onderwerpen voor kennistafels en projecten aan te dragen en actief aan een kennistafel deel te nemen. Dit kan door een kennistafel te organiseren (als host of voorzitter) of hier als deskundige bij aan te sluiten. Om zo een bijdrage te leveren aan het toekomstbestendig maken van de retailsector.

Werkwijze

De partnerorganisatie die als host optreedt van een kennistafel brengt betrokken partijen bij elkaar en organiseert de bijeenkomsten voor de tafel. Via deze organisatie worden, wanneer daar behoefte aan is, ook eventuele subsidiegelden aangevraagd. Iedere tafel heeft naast een host ook een voorzitter die – in samenspraak met de host- de voortgang en het budget van het project bewaakt. Het Retailbureau organiseert gezamenlijk overleg met de voorzitters van de andere tafels. Op deze manier blijven kennistafels van elkaars projecten en voortgang op de hoogte en kan waar nodig optimale synergie worden bereikt.

Aanmelden

Interesse om een kennistafel te initiëren of hieraan mee doen, of een project te starten? Wij horen graag welke thema’s in sector leven. Laat ons weten welk onderwerp vraagt om een nadere uitwerking, passend bij de twee hoofdpijlers. De aanvragen voor de kennistafels worden verzameld door het Retailbureau (voorheen het Retailteam). De stuurgroep beoordeelt of de aanvraag strategisch/beleidsmatig gewenst is en past binnen de geformuleerde gezamenlijke strategische visie op de hoofdthema’s en bewaakt de beoordelingscriteria.
Wanneer subsidie nodig is, dan kan het voorstel worden ingediend bij het SDF. Het SDF beoordeelt de kwaliteit van de aanvraag en neemt een beslissing omtrent het toekennen van de financiering. Wanneer subsidie wordt aangevraagd, is er in beginsel altijd sprake van cofinanciering door één of meerdere stakeholders.
Download hier het aanvraagformulier voor een kennistafel
Download hier het aanvraagformulier voor een project binnen een kennistafel

Meer informatie

Stuur voor meer informatie een bericht naar info@retailland.nl

Meld je hier aan voor de nieuwsbrief van de Retailagenda

 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.