Kennistafels

De Retailagenda is verlengd tot 2024. We hebben de afgelopen jaren al veel werk verricht en gaan daar vol energie mee door. We nodigen betrokken partijen binnen de sector uit om ook de komende periode samen te werken aan de toekomst. Doe ook (weer) mee!

De Retailagenda is een effectieve aanpak gebleken om met alle stakeholders te onderzoeken op welke wijze in de toekomst het best aan een gezonde retail en aantrekkelijke winkelgebieden, vitale binnensteden en kernen kan worden gewerkt. De Retailagenda is daarom met vier jaar verlengd. Deze periode geeft ons tijd om lopende  projecten verder uit te voeren,  ontwikkelde instrumenten goed te kunnen monitoren en nieuwe initiatieven te starten.  Met bestaande én nieuwe partners bouwen we voort op de behaalde resultaten. In deze nieuwe fase staan twee hoofdpijlers centraal:

  1. Lokale transformatie;
  2. Ondernemerschap, Human Capital en nieuwe verdienmodellen.

Kennistafels

De bij de Retailagenda betrokken stakeholders – vertegenwoordigd in de stuurgroep – sturen op een gezamenlijke toekomstvisie op strategisch niveau. Waar willen we staan over vijf tot tien jaar? Wat willen we dan bereikt hebben? Het kan gaan om bestaande projecten, instrumenten en onderzoeken die verder worden verdiept of nieuwe initiatieven die nog moeten worden ontwikkeld. We verwachten jaarlijks zo’n vijf tot acht tafels te organiseren.
Alle bij de sector betrokken partijen worden uitgenodigd om hiervoor onderwerpen aan te dragen en actief aan een kennistafel deel te nemen. Dit kan door een kennistafel te organiseren (als host of voorzitter) of hier als deskundige bij aan  te sluiten. Om zo een bijdrage te leveren aan het toekomstbestendig maken van de retailsector. Vanuit de Retailagenda wordt bewaakt dat aan iedere tafel de vier O’s vertegenwoordigd te zijn: Onderzoek, Onderwijs, Overheid en Ondernemers.

Werkwijze

De partnerorganisatie die als host optreedt van een kennistafel brengt betrokken partijen bij elkaar en organiseert de bijeenkomsten voor de tafel. Via deze organisatie worden, wanneer daar behoefte aan is, ook eventuele subsidiegelden aangevraagd. Iedere tafel heeft naast een host ook een voorzitter die – in samenspraak met de host- de voortgang en het budget van het project bewaakt. Het Retailbureau organiseert gezamenlijk overleg met de voorzitters van de andere tafels. Op deze manier blijven kennistafels van elkaars projecten en voortgang op de hoogte en kan waar nodig optimale synergie worden bereikt.

Initiatieven

Laat ons weten welk onderwerp vraagt om een nadere uitwerking, passend bij de twee hoofdpijlers. De aanvragen voor de kennistafels worden verzameld door het Retailbureau. Het Retailbureau bereidt onder andere de vergadering van de stuurgroep voor. Deze vergadert zes tot acht keer per jaar. De stuurgroep beoordeelt of de aanvraag strategisch/beleidsmatig gewenst is en past binnen de geformuleerde gezamenlijke strategische visie op de hoofdthema’s en bewaakt de beoordelingscriteria.
Wanneer subsidie nodig is, dan kan het voorstel worden ingediend bij het SDF. Het SDF beoordeelt de kwaliteit van de aanvraag en neemt een beslissing omtrent het toekennen van de financiering. Wanneer subsidie wordt aangevraagd, is er in beginsel altijd sprake van cofinanciering door één of meerdere stakeholders.

Aanmelden

Interesse om een kennistafel te initiëren of hieraan mee doen? Wij horen graag welke thema’s in de markt leven. Aan de hand van reacties vanuit de markt starten we met het selecteren en samenstellen van de tafels. Neem contact op met het Retailbureau om thema’s aan te dragen. We zijn te bereiken via info@retailland.nl.

Meld je aan en blijf op de hoogte van de ontwikkelingen in Ons Retailland

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.