Regionale afstemming

De zoektocht naar vernieuwing en innovatie, maar ook de leegstandsopgave in de detailhandel, manifesteert zich veelal op lokaal niveau: in binnensteden, in kernen en in de periferie. De sleutel om hier gericht aan te werken ligt echter vaak op regionaal niveau.

Om te zorgen voor vitale kernen, bruisende binnensteden en een gezonde winkelstructuur staan gemeenten voor de lastige opgave om duidelijke keuzes te maken. Welke winkelgebieden zijn kansrijk en toekomstbestendig? En in welke gebieden is consolidatie of afbouw nodig? De problemen die daarbij spelen op lokaal niveau overstijgen de gemeentegrenzen en hebben impact op de regio. Het is noodzakelijk om vanuit een breder economisch perspectief in de regio keuzes te maken en de verbinding te leggen met andere ruimtelijke functies (wonen, werken, cultuur, verblijfsrecreatie). De provincies willen een belangrijke regisserende rol vervullen om te komen tot goede regionale afspraken die op lokaal niveau in de praktijk worden gebracht. De gemeenten, vastgoedeigenaren en retailondernemers vertalen de regionale afspraken lokaal naar actie, zoals bijvoorbeeld het daadwerkelijk reduceren van bestaande winkelmeters en transformatie van de gebieden met nieuwe functies.
De Retailagenda wil voor iedere regio tot een samenwerkingsmodel komen dat goed aansluit bij de specifieke situatie en problematiek van de regio. De provinciale RetailDeals die alle provincies hebben getekend, vormen daarvoor een belangrijk uitgangspunt.
Download hier de complete tekst van de provinciale RetailDeal.

Actiepunten en voortgang

Koopstromenonderzoek

Er is met diverse stakeholders gesproken –banken, onderzoeksbureaus, adviesbureaus en provincies-  naar de mogelijkheden om tot een land dekkend koopstromenonderzoek te komen. Hiertoe wordt aan de bestuurders van provincies voorgesteld om te kiezen voor een uniform landelijk programma van eisen, zodat koopstromen in te toekomst landelijk kunnen worden vergeleken

Onderzoek plancapaciteit en planvoorraad

Er is onderzoek gedaan naar de wijze waarop plancapaciteit en planvoorraad kan worden geïnventariseerd. Voor gemeenten is het vaak moeilijk te achterhalen welke winkelmeters nog in bestemmingsplannen verborgen zitten. Naar aanleiding van de bevindingen wordt er gewerkt aan een handreiking en tool om ongewenste en verborgen plancapaciteit uit bestemmingsplannen te halen. De uitvoering vindt plaats in het eerste en tweede kwartaal van 2019.

Bestuurlijke bijeenkomsten

Per provincie worden bestuurlijke bijeenkomsten rond het thema vitale binnensteden georganiseerd.

Kansen in beeld

Voor provincies worden een ‘kansenkaart’ ontwikkeld voor de regionale afstemming. Met elke provincie vinden gesprekken plaats wen wordt gegeven waar ze staan en welke kansen er zijn.
Dit gebeurt op basis van twaalf bestuurlijke overleggen met de gedeputeerden van alle provincies.

Klankboardgroep Kennisnetwerk Nieuwe Binnensteden

De Retailagenda is lid van de Klankboardgroep Kennisnetwerk Nieuwe Binnensteden, een netwerk waarin provincies samen best-practices delen rondom de transitie van binnensteden

Regio Deal ‘Vitale binnensteden’

In september 2018 is aan het ministerie van LNV is een voorstel ingediend voor een ‘Regiodeal Vitale Binnensteden’ (niet te verwarren met de RetailDeals voor de regio). De aanvraag is niet gehonoreerd, projecten worden nu uitgevoerd zonder financiële steun vanuit het Rijk.
Aan de hand van vier concrete pilotprojecten (Friese steden, Bodegraven-Reeuwijk, Regio Twente/Drenthe) wordt een methodiek ontwikkeld die andere stedelijke centra moet helpen die voor een vergelijkbare uitdaging staan. Vanuit de Retailagenda wordt de regiodeel begeleid en worden de pilotprojecten ondersteund met kennis. De opgedane kennis wordt verwerkt en teruggelegd bij andere steden die hiervan willen profiteren.
deal in aanmerking komt voor financiële steun. Deze laatste weging is in wezen politiek van aard.

Europese lobby

Er wordt gewerkt aan een position paper voor de lobby om de problematiek van middelgrote steden te agenderen, in deze steden dreigen voorzieningen permanent te verdwijnen en ontstaat veel leegstand. De lobby richt zich met name op het opnemen van het thema ‘transitie van de middelgrote stad’ op de Urban Agenda en het inzetten van geldstromen voor deze transitie via officiële programma’s.

Meer informatie:
Kim Ruijs, projectleider Regionale afstemming, Kim.ruijs@retailland.nl,
06 1860 9433

Meld je hier aan voor de nieuwsbrief van de Retailagenda

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.