Resultaat tweede ronde Impulsaanpak Winkelgebieden

Op 22 maart 2023 werd het resultaat van de tweede indieningstijdvak voor de regeling Impulsaanpak Winkelgebieden. Negen gemeenten ontvangen ondersteuning voor een gezamenlijk bedrag van 17.9 miljoen euro.

  1. Oldenzaal: ‘herontwikkeling aanloopgebied zuidwest’

Oldenzaal heeft een mooie historische binnenstad met een verzorgingsfunctie voor inwoners. Hier bevindt zich het winkelgebied met een marktplein, horeca en 2 overdekte winkelcentra. Er staat in de binnenstad 7.527 m2 winkelvloeroppervlak leeg. Hierdoor functioneert het kernwinkelgebied niet goed en loopt de kwaliteit snel achteruit.
Ten zuidwesten van het winkelgebied bevindt zich het projectgebied ‘Herontwikkeling aanloopgebied zuidwest’. Dit bestaat uit de herontwikkeling van 4 panden en de herinrichting van 2 straten. Leegstaande winkels en kantoorpanden krijgen een nieuwe functie. Zo komen in het voormalig postkantoor 55 (zorg)woningen en een huiskamer voor ouderen. Verouderde sociale huurwoningen worden levensloopbestendige sociale huurwoningen. Ook wordt ruimte gemaakt voor een klimaatadaptief park.

Met deze herontwikkeling wordt de winkelleegstand met 40 tot 50% verminderd. Ook wordt het historische karakter weer zichtbaar. Door de leegstaande panden aan te pakken, krijgt het winkelgebied een nieuwe aantrekkelijke uitstraling.

  1. Dordrecht: ‘Herinrichting Statenplein-Kolfstraat’

Dordrecht is een historische stad met oude binnenhavens en vele monumenten. De binnenstad heeft veel potentie, maar op enkele belangrijke plekken ontbreekt de kwaliteit van het (retail)aanbod. Ondanks de groei van het aantal inwoners, krimpt de stadskern. Er zijn een kwart te veel winkels en daarvan staat 12.500m2 momenteel leeg (12%). Om de binnenstad aantrekkelijker te maken, wordt het Statenplein met aangrenzende straten opnieuw ingericht. De gemeente wil de uitstraling van dit gebied verbeteren door herstructurering van winkels, gevelrenovatie en vergroening. Ook worden 2 winkelcomplexen getransformeerd naar woningen en komen er nieuwe parkeervoorzieningen voor auto’s en fietsen. Door de aanpassingen nemen de kwaliteit, leefbaarheid, sociale veiligheid en levendigheid toe. Het plein wordt een verblijfs- en ontmoetingsruimte, in plaats van een overloopgebied.

  1. Nissewaard: ‘Verbinding Uitstraat – Nieuwstraat en transformatie Breestoep’

Spijkenisse, in de gemeente Nissewaard, heeft te maken met leegstand, weinig verblijfsruimte in de openbare ruimte, steeds minder bezoekers en een slechte verbinding tussen de Nieuwstraat en het Uitplein. Het centrum wordt daarom opnieuw ingericht. Hierbij ligt de focus op een inrichting waar mensen prettig samen kunnen komen (community center) en minder op winkelen.

Nissewaard wil de problemen aanpakken door ongeveer 1/3 van de leegstand in het kernwinkelgebied aan te pakken. Hierdoor wordt de leegstand in het projectgebied geheel opgelost. Ook komen er nieuwe woonruimten en een betere verbinding tussen de winkelgebieden. Een aantal panden worden verduurzaamd, het Centrum voor Kunsten wordt uitgebreid en er komen meer bomen en groene gevels.

  1. Beekdaelen: ‘Centrum Schinveld, A ge Water (Bleekplaats), Beekstraat’

Schinveld, dichtbij de Duitse grens, is een van de grootste dorpen in de gemeente Beekdaelen. Het centrum heeft een belangrijke verzorgingsfunctie voor Schinveld en de omliggende dorpen. In Schinveld is sprake van toenemende leegstand, tekort aan parkeerplaatsen, slechte staat van gebouwen, versteende openbare ruimte en onveilige verkeerssituaties. Ook is er behoefte aan meer levensloopbestendige (sociale) huurwoningen en een passend winkelaanbod.

Met een integrale, gebiedsgerichte aanpak van de kern wordt er gewerkt aan een duurzaam herstel van de vitaliteit en de leefbaarheid. Het centrum wordt compacter, retailmeters worden gesaneerd en verschillende particuliere panden worden door de gemeente opgekocht, gesloopt en getransformeerd naar woningen. De openbare ruimte wordt vergroend en klimaatadaptief gemaakt en de verkeerssituatie wordt verbeterd.

  1. Heerenveen: ‘Ontwikkelen Centrumplan Oost’

Gemeente Heerenveen wil het oostelijke deel van het kernwinkelgebied aantrekkelijker, vitaler en toekomstbestendiger maken. De problemen die zich voordoen in centrum-oost versterken elkaar en hebben een negatief effect op het functioneren van het winkelcentrum. Om de problemen aan te pakken krijgt dit centrumdeel een nieuwe invulling. Zo wordt bijvoorbeeld de supermarkt verplaatst en komt er nieuwe (dag)horeca. Door de bouw van een nieuwe parkeergarage kunnen de bestaande parkeerterreinen worden vergroend, zodat ze aantrekkelijker worden als verblijfsplek. Dit past bij de beoogde maatschappelijk-culturele ontwikkelingen, zoals het verplaatsen van de bibliotheek naar dit gebied.

  1. Tilburg: ‘Koningswei’

Koningswei ligt in het meest zuidelijk deel van het kernwinkelgebied van Tilburg. Centraal in dit winkelgebied is het plein Koningsplein. De leegstand rondom het plein is de afgelopen jaren sterk toegenomen en de uitstraling is verouderd. Het projectgebied ‘Koningswei’ richt zich op de herontwikkeling van het plein en het verouderde vastgoed aan de zuidoostkant van het plein. Onderdeel van het project zijn de sloop en sanering van circa 4.400 m2 aan retail en 158 woningen. Hiervoor komen 367 appartementen, horeca, een kantoor en een zorggastenhuis in de plaats. De parkeergarage dichtbij wordt heringericht als stadspark.

  1. Noardeast-Fryslân: ‘Versterking winkelgebied Dokkum’

Dokkum heeft een historische binnenstad en een groot winkelaanbod van 139 winkels. Op dit moment staan elf panden leeg (2.763 m2), zijn een aantal panden verouderd en is het winkelaanbod versnipperd. Het centrum heeft geen supermarkten meer en biedt daarmee minder bezoekgemak voor de consument. Daarnaast zijn er onvoldoende en verouderde parkeerfaciliteiten met onaantrekkelijke looproutes naar het centrum. Het projectgebied omvat acht straten. De gemeente en ruim tien pandeigenaren investeren in de verbeteren van de straten en de transformatie van zes onrendabele objecten naar andere functies, zoals wonen, (dag)horeca en praktijkruimten. In combinatie met de al opgeknapte Markt moet het kernwinkelgebied weer aantrekkelijker worden om te bezoeken.

  1. Uithoorn: ‘Winkelcentrum Uithoorn’

Het centrum van Uithoorn werd jarenlang door de N201 in tweeën gesplitst. Inmiddels wordt de verkeersstructuur in het centrum aangepast en worden de twee deelgebieden met elkaar verbonden. Hierbij moet worden omgegaan met een verouderde openbare ruimte, het gebrek aan ontmoetingsplaatsen en de grote leegstand (31% van de panden in het projectgebied staat leeg).  Het projectgebied bestaat uit 32 retailunits met totaal 11.940 m2 vloeroppervlak. Leegstaande gebouwen maken plaats voor (zorg)woningen en bestaande (cultureel) vastgoed en winkels worden opgeknapt. Ook wordt er geïnvesteerd in de openbare ruimte met voldoende parkeerruimte, een groene uitstraling en een betere plek voor de markt.

  1. Rijswijk: ‘Sterpassage’

Met lege winkelpanden, verstening in de openbare ruimte, weinig gezellige plekken en te weinig bezoekers is winkelcentrum In de Bogaard, en met name de Sterpassage, in Rijswijk geen aangename plek. Dit leidt tot een negatief beeld bij gebruikers van het gebied, dalende omzetten bij ondernemers en een dalende waarde van het vastgoed. De gemeente wil deze negatieve spiraal doorbreken en is in volle gang met de transformatie van de Bogaard. Het projectgebied focust op de Sterpassage. Met de sloop van de huidige passage wordt 8000 m2retailoppervlakte gesaneerd. Hiervoor komt nieuwbouw in de plaats dat bestaat uit winkels, horeca, gemeenschappelijke voorzieningen, 509 woningen, een nieuwe bewonersparkeergarage en een fietsenstalling. De subsidie wordt ingezet voor de bouw van de parkeergarage, omdat deze een spilfunctie heeft in de ontwikkeling van het gehele project.

Kijk voor meer informatie over de regeling op de website van RVO.

Meld je hier aan voor de nieuwsbrief van de Retailagenda

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.