Samen investeren

Om winkelgebieden aantrekkelijk te maken en te houden zijn investeringen noodzakelijk. Kansrijke winkelgebieden moeten succesvol blijven, in minder kansrijke winkelgebieden is transformatie noodzakelijk. Om dit te bereiken is een gedeelde visie en een goede samenwerking tussen de retailers, de vastgoedeigenaren en de overheden een voorwaarde.

Tot op heden hebben vastgoed en detailhandel geen gedeeld beeld van het functioneren en de problemen in de huurmarkt, waardoor op dit thema een slagvaardige aanpak binnen de Retailagenda moeilijk is. Nadat het gezamenlijk opgestelde huurmarktconvenant in februari 2017 sneuvelde, werd naar het ministerie van EZK gekeken om de regie te nemen. De komende tijd wordt vanuit de Retailagenda langs vier lijnen gewerkt:

Actiepunten en voortgang

Werking huurmarkt
Er wordt onderzoek gedaan naar de werking van de huurmarkt in de retail. Het onderzoeksvoorstel is aangepast en het aanbestedingstraject is afgerond. De resultaten van het onderzoek worden in het eerste kwartaal van 2019 verwacht en zullen aan de Tweede Kamer worden aangeboden. Zo nodig zullen voorstellen voor het vervolg worden geformuleerd.

Haalbaarheidsonderzoek transparante referentiehuur
In dit onderzoek wordt gezocht naar een oplossing voor de structurele kennisachterstand van kleine vastgoed- en retail-ondernemers bij het afsluiten van huurovereenkomsten.  De afronding van het onderzoek wordt in het laatste kwartaal van 2018 verwacht.

Ontwikkeling Roadmap Paris 2050
De roadmaps zijn gericht op energiezuinige winkels- en winkelinventaris en zijn een voorbereiding op de besluitvorming ‘Energietafel bebouwde omgeving’. Met marktpartijen uit retail en vastgoed en banken, beleggers en BZK/RVO is overleg over de te nemen stappen en rollen en verantwoordelijkheden. Nadere uitwerking wordt in 2019 verwacht.

Retailvastgoedtafel
Er wordt gewerkt aan een ‘retailvastgoedtafel’ die partijen uit vastgoed en retail bij elkaar brengt, met als doel open met elkaar in gesprek te gaan en ideeën uit te werken.

Meer informatie:
Jacques de Win, Adviseur Retailagenda  Ministerie van EZK
j.m.m.dewin@minez.nl
06 15 01 74 69

Meld je hier aan voor de nieuwsbrief van de Retailagenda

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.