3 juli 2018

Hernieuwde kennismaking colleges met de Retailagenda

Op 3 juli 2018 heeft de Retailagenda aan alle colleges in Nederland een brief gestuurd om de Retailagenda – opnieuw- onder de aandacht te brengen. Deze brief is bedoeld als hernieuwde kennismaking met nieuw geïnstalleerde colleges en gaat in op het belang van de Retailagenda en de wijze waarop de Retailagenda gemeenten hierbij kan ondersteunen. Lees hier de brief.

BRIEF AAN COLLEGES:

Geacht College,
Op 1 maart 2015 werd de Retailagenda getekend met als belangrijkste doelen het bevorderen van de noodzakelijke transitie van de retailsector en het realiseren van toekomstbestendige winkelgebieden in vitale binnensteden en dorpen. De afgelopen jaren lieten meer dan 150 gemeenten door het tekenen van een RetailDeal zien de uitgangpunten van de Retailagenda te ondersteunen. En ook uw gemeente was daarbij.

De kans is groot dat u actief aan de slag bent gegaan met de problematiek van de retail en de binnenstad, dat u samen met de andere stakeholders een visie hebt ontwikkeld en die hebt omgezet in een concreet actieprogramma. Daarbij bent u geconfronteerd met moeilijke keuzes, bijvoorbeeld over kansrijke en kansarme gebieden en hoe daar mee om te gaan. We hopen dat u hierbij op een andere manier heeft geprofiteerd van de samenwerking die we de afgelopen jaren hebben georganiseerd.
Zowel inhoudelijk als bestuurlijk gaat het om lastige trajecten die de nodige jaren vergen. Daarbij is er sprake van een blijvende grote internationale dynamiek met digitalisering, internationalisering en verduurzaming als drijvende krachten. Gemeenten zijn daarom nooit ‘klaar’. Dit inzicht was ook de reden voor de partijen achter de Retailagenda om een vervolg te willen geven aan de Retailagenda en hiervoor mensen en middelen beschikbaar te stellen. De komende jaren kunt u weer op ons rekenen en zullen we nog meer dan voorheen inzetten op uitvoering en de realisatie van onze doelen.

Een van de meest effectieve instrumenten, bleek de afgelopen jaren telkens weer, is leren van elkaar. De komende jaren zetten we daarom stevig in op het creëren van een netwerk van intervisiebijeenkomsten voor aangesloten gemeenten, over onderwerpen die uw gemeente en uw stakeholders aangaan. Met gemeenten die daarvoor voelen zullen we nog een stap verder gaan, door ze actief te begeleiden bij hun transformatieopgaven.
Continuïteit van beleid is een voorwaarde om (transformatie)opgaven te realiseren. Op dit moment worden nieuwe afspraken gemaakt voor de volgende Collegeperiode. Wij vertrouwen er op dat ook het nieuwe College aan de slag zal gaan met de opgaven van de Retailagenda. Om samen een succes te maken van uw opgaven, bevestigen wij daarom graag opnieuw het contact met uw gemeente.  Samen met de provincies organiseren we daartoe na de zomer ontmoetingsbijeenkomsten voor bestuurders en ambtelijke vertegenwoordigers. Tijdens deze netwerkbijeenkomsten maken wij graag (opnieuw) kennis met u en brengen we u graag op de hoogte van onze plannen en ideeën voor de komende twee jaar. Tevens horen wij graag van u met welke onderwerpen u aan de slag wilt, om zo ons aanbod nog beter af te kunnen stemmen op uw wensen. Wanneer de data bekend zijn waarop de netwerkbijeenkomsten zullen worden gehouden, zullen wij u hierover nader informeren.

In de Vervolgaanpak Retailagenda 2018-2020 kunt u nalezen welke inhoudelijke focus we willen aanbrengen de komende jaren. Ik verwijs u ook graag naar onze website www.retailland.nl waar u terecht kunt voor meer informatie over de Retailagenda. Via onze website kunt u ook contact leggen met het Retailteam.

Met vriendelijke groet,

Marijke van Hees
Voorzitter Retailagenda

[einde brief]

Meld je hier aan voor de nieuwsbrief van de Retailagenda

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.