22 september 2016

Impulsteam boekt vooruitgang

Deze zomer is een impulsteam samengesteld dat gedurende een jaar een aantal afspraken uit de Retailagenda in versneld tempo gaat realiseren. De nadruk ligt daarbij op het terugdringen van het aantal vierkante meters winkelruimte en het schrappen van overbodige plancapaciteit.

De impulsaanpak richt zich op vier thema’s:
1.    Analyse bestaande en plancapaciteit
2.    Ontwikkeling adequaat instrumentarium voor krimp
3.    Uitvoering van RetailDeals
4.    Ondersteuning in de uitvoering van de RetailDeals

Om op korte termijn tot resultaat te komen heeft het impulsteam negen concrete actiepunten gedefinieerd waar de komende tijd aan wordt gewerkt. Het doel is om begin oktober de eerste resultaten te hebben bereikt. Het gaat daarbij om:

 1. Afsluiten provinciale RetailDeals
  Alle twaalf provincies tekenen een RetailDeal.
 2. Overcapaciteit
  Er is een ‘nee, tenzij’ uitgangspunt uitgewerkt voor nieuwvestiging en een saldobenadering opgesteld voor vierkante meter winkelruimte.
 3. Informatie infrastructuur retail
  De basis is gelegd voor een infrastructuur voor informatie over de retail waarbij er overeenstemming is over de kengetallen en definities die worden gehanteerd.
 4. Koopstromenonderzoek
  De haalbaarheid van een landelijk koopstromenonderzoek -met o.a. bankgegevens- is in kaart gebracht.
 5. Opzet monitor RetailDeals
  Er is een opzet om de voortgang van de huidige gemeentelijke RetailDeals te kunnen monitoren.
 6. Zicht op bestaande informatie
  Verbeterde interne en externe communicatie zorgt ervoor dat met name gemeenten met een RetailDeal gemakkelijk toegang krijgen tot informatie die helpt om winkelgebieden weer kansrijk te maken.
 7. Instrumenten en stroomschema
  Er komt een praktisch boekje, “Richtlijnen voor succesvolle transformatie”, met een stroomschema en informatie over instrumenten die gemeenten en marktpartijen kunnen inzetten om kansrijke en kansarme winkelgebieden te transformeren.
 8. Uniforme definities
  Er is een lijst samengesteld met uniforme definities die aansluiten bij internationale definities.
 9. Spiegelgesprekken
  Er is een methode voor peer review ontwikkeld, waarbij lokale overheden de kwaliteit van hun beleid door collega’s kunnen laten toetsen.

We houden u via nieuwsbrieven en de website graag op de hoogte van de voortgang van het impulsteam.

Meld je hier aan voor de nieuwsbrief van de Retailagenda

 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.