26 juli 2016

Impulsteam van start

Dit voorjaar heeft minister Kamp in het kader van de Retailagenda een gezamenlijke impulsaanpak opgesteld om het aantal vierkante winkelmeters terug te brengen en overbodige plancapaciteit te schrappen. Op 1 juni is er een impulsteam geformeerd dat hier gedurende een jaar aan gaat werken.

Aanleiding voor de impulsaanpak waren de ontwikkelingen rondom grote faillissementen en de discussies over uitbreidingsplannen. Daarnaast is meer slagkracht nodig om de acties uit de Retailagenda te versnellen. Op 1 juni is een impulsteam geformeerd dat als doel heeft de overcapaciteit van 20 procent terug te dringen en de overbodige plancapaciteit te schrappen. Het team bestaat uit vertegenwoordigers van partijen die de impulsaanpak hebben ondertekend -gemeenten, provincies, rijksoverheid en marktpartijen- en opereert onder voorzitterschap van Marijke van Hees (Retailagenda).
De impulsaanpak heeft vier actielijnen:

  1. Gezamenlijke analyse: Samen met provincies en gemeenten wordt zowel de bestaande als de plancapaciteit in beeld gebracht en wordt ingeschat hoe groot het overschot is. Hierbij zal zoveel mogelijk met vergelijkbare kengetallen worden gewerkt.
  2. Instrumentontwikkeling: Gemeenten en provincies hebben instrumenten nodig om te kunnen sturen. Met hen wordt bekeken of een saldobenadering voor vierkante winkelmeters kan worden uitgewerkt en het ‘nee, tenzij’ uitgangspunt voor nieuwvestiging kan worden geobjectiveerd.
  3. Afspraken in deals: Gemeenten en provincies hebben elk hun eigen omstandigheden en snelheden. Er zullen ook RetailDeals met de provincies worden gesloten, waarin elementen zoals kennisdeling, analyse en instrumentontwikkeling en –toepassing worden opgenomen.
  4. Ondersteuning in de uitvoering: De toolkit voor gemeenten wordt uitgebreid en er wordt meer geïnvesteerd in kennisdeling en ondersteuning van gemeenten.

Het impulsteam is van start gegaan met een tweedaagse workshop, waarbij per onderwerp concrete acties zijn gedefinieerd die de komende tijd worden uitgewerkt. Het doel is om begin oktober de eerste resultaten te hebben bereikt. Op de website van onsretailland.nl is de voortgang van het impulsteam te volgen.

Meld je hier aan voor de nieuwsbrief van de Retailagenda

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.