10 juli 2019

Staatssecretaris Mona Keijzer informeert Tweede Kamer over voortgang Retailagenda

Staatssecretaris Mona Keijzer heeft de Tweede Kamer geïnformeerd over de voortgang van de Retailagenda. In haar Kamerbrief gaat ze in op de stand van zaken van de retailsector. Daarnaast geeft Keijzer een overzicht van de activiteiten van de Retailagenda en de resultaten die in 2018 tot op heden op de vijf thema’s zijn geboekt.

Staatssecretaris Mona Keijzer (EZK) schetst in haar Kamerbrief een beeld van de sector. De ontwikkelingen in de retail laten een divers beeld zien dat past bij de transitie die de sector doormaakt. De omzet in de detailhandel stijgt sinds het einde van de crisis gestaag. In 2018 realiseerde de detailhandel een omzetstijging van 3,3%. Dat is echter lager dan in andere mkb-sectoren. Daarbij zijn er grote verschillende tussen de deelsectoren te zien. Winkels in voedings- en genotmiddelen doen het met 3,2% meer omzet beter dan winkels in non-food (1,7%)

Online

De onlineomzet blijft heel hard groeien en is daarmee de motor achter de groei in de detailhandel. In 2018 was de online omzet 17,8% hoger dan in 2017. Webwinkels hebben ruim 13% meer omzet gerealiseerd. De online omzet van winkels waarvan de verkoop via het internet een nevenactiviteit is (multi-channelers) groeide met bijna 26%. Hoewel het online-aandeel hard groeit is dit aandeel in de consumentenbestedingen nog beperkt tot rond de 9%.

Banen

Vanaf 2013 tot en met 2018 is het aantal faillissementen in de detailhandel gedaald. In de eerste vier maanden van 2019 gingen 123 winkelbedrijven failliet. Ondanks de faillissementen en reorganisaties is het aantal banen in de detailhandel in de afgelopen vijf jaar gegroeid. In 2018 kwamen er naar schatting 6000 banen bij en in 2019 zullen dat er naar verwachting ook rond de 6000 zijn. Het UWV geeft aan dat het totale aantal werkzame personen in de detailhandel in 2017 bijna 883.000 is. Daarmee is het een van de grootste sectoren op het gebied van werkgelegenheid (9%) in Nederland.

Leegstand

Het verminderen van leegstand is vanaf de start van de Retailagenda – in 2015-  een aandachtspunt van de Retailagenda geweest. De winkelleegstand bedroeg toen rond de 7,5%. In 2018 is de winkelleegstand voor het vierde jaar op rij gedaald met 0,3% naar 6,7%. Het aantal vierkante meters winkelvloeroppervlakte daalde nog sterker met 0,5% ook naar 6,7%. Voorgaande jaren kwam dat met name door de invulling van winkelpanden met horeca. Nu zien we een nieuwe beweging, namelijk dat 2000 winkelpanden van functie zijn gewijzigd naar met name woningen. De dalende huurprijzen voor winkelvastgoed versnellen dit proces.

Thema’s Retailagenda

In haar kamerbrief wijst Keizer er op dat in de eerste jaren van de Retailagenda veel energie gestoken in het agenderen van de thematiek en het bouwen van een netwerk. De partners van de Retailagenda onderstrepen het belang van de publiek-private samenwerking, die heeft geleid tot groeiend onderling vertrouwen en begrip voor elkaars belangen. Met de Vervolgaanpak van de Retailagenda is gekozen voor verdieping. Vijf thema’s staan daarbij centraal: regionale afstemming, lokale transformatie, samen investeren, Human Capital Agenda en kenniscreatie & innovatie. Bij elk thema is daarbij aan voor drie randvoorwaardelijke onderwerpen: digitalisering, internationalisering/Europa en duurzaamheid.

Voortgang

In de ‘Voortgangsrapportage Retailagenda 2019-2019’ staat een overzicht van alle concrete projecten, instrumenten, onderzoeken, publicaties en bijeenkomsten. Bijvoorbeeld onderzoek naar een gezamenlijke aanpak voor koopstroomonderzoeken een handreiking voor de sanering van plancapaciteit in bestemmingsplannen, het reviewteam dat kennis vergaart over transformatieprocessen, het onderzoek naar de werking van de huurmarkt, de living labs op gebied van human capital, de e-learnings van de e-Academy, de lancering van kennisplatform Retailinsiders en de retaillinnovatielabs waar kennis wordt opgedaan die met de gehele sector wordt gedeeld.

Vervolg

De Retailagenda werkt de tweede helft van dit jaar met alle betrokkenen en geïnteresseerde partijen aan een visie en aanbevelingen voor de middellange termijnontwikkeling van de retail en winkelgebieden. Op basis hiervan zal de staatssecretaris eind dit jaar met alle betrokkenen terugblikken op de samenwerking en bespreken in welke vorm in de toekomst het best aan een gezonde retail en aantrekkelijke winkelgebieden kan worden gewerkt.

Bijlagen Kamerbrief

Download hier de Kamerbrief en met bijlagen:
De Voortgangsrapportage Retailagenda 2018-2019
Het onderzoeksrapport ‘Marktwerking en knelpunten in de huurmarkt voor retail-vastgoed’.
De leidraad ‘Risico-inventarisatie Dienstenrichtlijn’.

Meld je hier aan voor de nieuwsbrief van de Retailagenda

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.