21 februari 2018

Thema’s vervolgaanpak Retailagenda

Tijdens het Wintercongres is een brochure met de vijf thema’s van de vervolaanpak van de
Retailagenda gepresenteerd. De vervolgagenda bouwt voort op het werk, de opgedane inzichten en de resultaten van de samenwerking in de afgelopen jaren. De sturende rol van gemeenten en provincies – en de creatieve wijze waarop zij hun instrumentarium inzetten – is essentieel voor het behalen van de doelstellingen van de Retailagenda.
Met vertegenwoordigers van gemeenten, provincies, Rijk, detailhandel, vastgoed en andere sectoren is tijdens de Werkconferentie Vervolgaanpak Retailagenda (okt. 2017) de nieuwe koers uitgezet en zijn de speerpunten verder uitgediept.
Download hier de brochure.

Vijf thema’s

De vervolgaanpak heeft een aangescherpte koers met vijf thema’s:

 1. regionale afstemming
 2. lokale transformatie van (winkel)gebieden
 3. flexibilisering van de huurmarkt
 4. Human Capital Agenda
 5. kenniscreatie & innovatie

De vijf thema’s zijn onderling met elkaar verbonden. Regionale afstemming en lokale transformatie hebben een directe impact op het winkellandschap. Flexibilisering van de huurmarkt is gewenst om investeringen in het winkelvastgoed te stimuleren; dit zal met name een effect hebben op de lokale transformatie. De thema’s Human Capital Agenda en kenniscreatie & innovatie raken de gehele winkelsector.
Daarnaast zien we de drie belangrijke onderwerpen die dwars door alle thema’s heen spelen en bepalend zijn voor de te verwachten ontwikkelingen in de sector: digitalisering, internationalisering/Europa en duurzaamheid.  In een toekomstbestendige retailsector is investeren in deze drie doorsnijdende onderwerpen randvoorwaardelijk.

1. Regionale afstemming

De zoektocht naar vernieuwing en innovatie, maar ook de leegstandsopgave in de detailhandel manifesteert zich veelal op lokaal niveau: in binnensteden, in kernen en in de periferie. De sleutel om hier gericht aan te werken ligt echter vaak op regionaal niveau.

Om te zorgen voor vitale kernen, bruisende binnensteden en een gezonde winkelstructuur staan gemeenten voor de lastige opgave om duidelijke keuzes te maken. Welke winkelgebieden zijn kansrijk en toekomstbestendig? En in welke gebieden is consolidatie of afbouw nodig? De problemen die daarbij spelen op lokaal niveau overstijgen de gemeentegrenzen en hebben impact op de regio. Het is noodzakelijk om vanuit een breder economisch perspectief in de regio keuzes te maken en de verbinding te leggen met andere ruimtelijke functies (wonen, werken, cultuur, verblijfsrecreatie). De provincies willen een belangrijke regisserende rol vervullen om te komen tot goede regionale afspraken die op lokaal niveau in de praktijk worden gebracht. De gemeenten, vastgoedeigenaren en retailondernemers vertalen de regionale afspraken lokaal naar actie, zoals bijvoorbeeld het daadwerkelijk reduceren van bestaande winkelmeters en transformatie van de gebieden met nieuwe functies.

De Retailagenda wil voor iedere regio tot een samenwerkingsmodel komen dat goed aansluit bij de specifieke situatie en problematiek van de regio. De provinciale RetailDeals die alle provincies hebben getekend, vormen daarvoor een belangrijk uitgangspunt.

2. Lokale transformatie van (winkel)gebieden

Binnensteden en winkelgebieden veranderen in hoog tempo. Winkelgebieden verkleuren steeds meer van “place tot buy” naar “place to meet”. Van transactie naar attractie en interactie.

Hierbij is juist ook de combinatie met andere functies zeer gewenst. Denk aan de toegevoegde waarde van horeca en culturele voorzieningen in een centrum en de beweging om weer in centra te gaan wonen. Voor studenten, gezinnen en ouderen kan een winkelgebied, met al haar voorzieningen, een geliefde plek zijn.
Met lokale transformatie willen we het adaptief vermogen van binnensteden, centrumgebieden, en winkelgebieden vergroten, zodat deze gebieden vitaal, toekomstbestendig en (economisch) aantrekkelijk blijven. Dit thema vraagt ook ruimte voor experimenten en innovatie op lokaal niveau.
Ook op dit thema geldt dat maatwerk en samenwerking noodzakelijk is. Ieder (winkel)gebied kent eigen kansen en bedreigingen en vraagt daarmee om een eigen aanpak, gedragen door alle stakeholders: overheden, ondernemers in detailhandel, horeca, cultuur en andere centrumfuncties, vastgoedeigenaren en bewoners.

3. Huurmarkt

Om winkelgebieden aantrekkelijk te maken en te houden zijn investeringen noodzakelijk. Kansrijke winkelgebieden moeten succesvol blijven, in minder kansrijke winkelgebieden is transformatie noodzakelijk. Om dit te bereiken is een gedeelde visie en een goede samenwerking tussen de retailers, de vastgoedeigenaren en de overheden een voorwaarde.

Tot op heden hebben vastgoed en detailhandel geen gedeeld beeld van het functioneren en de problemen in de huurmarkt, waardoor op dit thema een slagvaardige aanpak binnen de Retailagenda moeilijk is. Nadat het gezamenlijk opgestelde huurmarktconvenant in februari 2017 sneuvelde, werd naar het ministerie van EZK gekeken om de regie te nemen. De komende tijd wordt vanuit de Retailagenda langs vier lijnen gewerkt:

 1. werken aan vertrouwen en het gesprek tussen de hoofdrolspelers;
 2. via onderzoek beter inzicht krijgen in de werking van de huurmarkt;
 3. investeren, waarbij uitgegaan wordt van de mogelijkheden van split incentive;
 4. via een haalbaarheidsonderzoek verkennen of meer transparantie in referentiehuren mogelijk en gewenst is.

Human Capital Agenda

De Human Capital Agenda (HCA) gaat over de investeringen van ondernemers, werkgevers, werknemers, onderwijs- en kennisinstellingen en overheden, die noodzakelijk zijn om de competenties van iedereen die werkzaam is in de (food en non-food) retailsector aan te laten sluiten bij de noodzakelijke transitie van de sector.

De technologische en demografische ontwikkeling, gecombineerd met toenemende internationalisering, leidt tot een heroriëntatie van de arbeidsmarkt en de skills die nodig zijn. Zowel in fysieke winkels, bij webwinkels als bij de multichannelretailers. Naast gastheerschap is in de retailsector kennis van nieuwe technologieën essentieel. De overkoepelende doelstellingen en uitvoeringslijnen van uit de Human Capital Agenda zijn:

 1. het realiseren van een goede aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt;
 2. het opleiden van de innovatieve professional, vakman of vakvrouw;
 3. het bevorderen van een ‘leven lang leren’;
 4. het versnellen en vergroten van het innovatievermogen van bedrijven.

De HCA is bij uitstek een netwerkconcept. Vanuit een agenderende, aanjagende en faciliterende rol wordt met alle relevante partijen samengewerkt. In het kader van de HCA zijn er al talrijke initiatieven actief (veelal ‘centra’ genoemd) waarin bedrijven en onderwijsinstellingen, overheden en andere publieke organisaties samen innoveren, experimenteren en investeren. Het gezamenlijk doel daarbij is om toekomstbestendig beroepsonderwijs en innovatie van de beroepspraktijk binnen de retailsector te realiseren. Kruisbestuiving en coördinatie van al deze initiatieven is heel belangrijk. Hier wil de Retailagenda een aanjager zijn.

5. Kenniscreatie & innovatie

Kenniscreatie & innovatie vormen de basis voor een sector die toekomstbestendig en aantrekkelijk is en blijft. Op allerlei plaatsen (op straatniveau in winkelgebieden, bij retailers en bij lokale overheden) en met inzet van uiteenlopende nieuwe methoden vindt (digitale) innovatie in de retail plaats.

Kennisinstellingen, Living labs, Kamers van Koophandel en brancheorganisaties buigen zich over vernieuwingen die de retail en de retailer kunnen versterken. Veel initiatieven zijn te weinig zichtbaar en te slecht vindbaar. Door versnippering krijgen ze niet de aandacht die ze verdienen. De nieuwe kennis is vaak slecht ontsloten.

De Retailagenda wil alle opgedane kennis verder vergroten en verbinden. De ambitie van de Retailagenda is om een gezamenlijk programma te formuleren dat kennis van innovatieve toepassingen bundelt en toegankelijk maakt. Dit kan in de vorm van één centraal platform waar alle initiatieven, onderzoeken, ontdekkingen en inzichten – met en voor alle stakeholders – op een efficiënte manier worden gedeeld en geraadpleegd. Het platform waarborgt zo tegelijkertijd de continuïteit van de Retail Innovatie-agenda.

De toegevoegde waarde van het platform zit in verzamelen, verbinden, versterken, structureren, duiden, implementeren en delen.

Meld je hier aan voor de nieuwsbrief van de Retailagenda

 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.