15 juni 2023

Nieuwe City Deal Dynamische binnensteden

Om binnensteden leefbaar, aantrekkelijk en levendig te houden is op 14 juni 2023 de City Deal Dynamische Binnensteden – Regie op transformatie ondertekend. Tien steden, drie departementen en drie organisaties werken de komende vier jaar samen aan een aantrekkelijke en toekomstbestendige binnenstad. Retailagenda-voorzitter Marijke van Hees reageert enthousiast op de samenwerking.

Binnensteden zijn van enorme waarde: het zijn levendige ontmoetingsplekken en economische centra en ze bieden een breed aanbod van voorzieningen. De binnenstad is ook een dynamische plek die voortdurend verandert. Deze veranderingen zijn van alle tijden en worden veroorzaakt door onder meer economische ontwikkeling en nieuwe technologieën. Ondanks deze veranderingen is de essentiële functie van de binnenstad door de jaren heen niet veranderd: of het nu gaat om winkelen, werken, wonen of cultuur. De binnenstad is en blijft de plek voor ontmoeting en verbinding.

Binnensteden in Nederland hebben te maken met toenemende druk op de toch al schaarse ruimte. Dit heeft gevolgen voor de betaalbaarheid en beschikbaarheid ervan. Belangrijke voorzieningen en ambachtelijke bedrijven vinden vaak geen geschikte en betaalbare plek meer. Daardoor neemt het risico toe op een eenzijdig winkelaanbod, criminaliteit en verloedering van panden. Daarnaast speelt de noodzaak voor grote veranderingen op het gebied van mobiliteit, klimaat, energie en groen. Deze Ingrepen hebben ook gevolgen voor gebouwen en openbare ruimte. Het ondertekenen van de City Deal Dynamische binnensteden is een start om komende vier jaar met elkaar complexe problemen op te lossen.

Focus op vastgoed
Om de binnenstad leefbaar en aantrekkelijk te houden voor bewoners, bezoekers en ondernemers, is het van belang dat de gebouwde omgeving zich voortdurend aanpast. Dat kan de gemeente niet alleen; hierbij spelen ook de eigenaren van vastgoed, retail, horeca en cultuur een cruciale rol. .Bovengenoemde partijen spannen zich samen tegelijk in op specifieke thema’s (vastgoed, financiering, programmering en veiligheid): de ondertekening is een start om komende vier jaar met elkaar aan de bak te gaan en complexe problemen op te lossen.

Gemeenten het voortouw nemen om ook in de toekomst perspectief te kunnen bieden, maar op dit moment ontbreekt het hen aan voldoende mogelijkheden om regie te voeren. Er zijn betere strategieën, nieuwe instrumenten en meer middelen nodig om die regierol te vervullen. Om dat te bereiken werken de partners in deze City Deal samen in projecten en aan experimenten om nieuwe kennis te ontwikkelen.

Retailagenda omarmt City Deal
Retailagenda-voorzitter Marijke van Hees is zeer te spreken over deze samenwerking. “Vanuit de Retailagenda zien we dit initiatief als een belangrijke verdieping op de transformatieopgave. Wij herkennen de noodzaak de regie bij de gemeenten neer te leggen. Dat nu naast EZK ook de ministeries BZK en V&J aan boord zijn onderstreept de in onze ogen noodzakelijke integraliteit van de aanpak van de problematiek op landelijk niveau. De vier centrale ontwikkelthema’s; vastgoed, financiering, invulling/branchering en ondermijnende criminaliteit zullen bruikbare inzichten en instrumenten opleveren. Met het netwerk van partners in de Retailagenda verwachten wij actief in de praktijk betrokken te zijn bij het delen en verder ontwikkelen van de opgedane kennis. Wij verheugen ons op de samenwerking met de partners van deze City Deal en met de directe personele relaties zijn er korte lijnen die de samenwerking in de praktijk makkelijk maken.”

 Deelnemende partijen
De City Deal Dynamische Binnensteden – Regie op transformatie is ondertekend door de gemeenten Amsterdam, Den Haag, Eindhoven, Groningen, Nijmegen, Rotterdam, Utrecht, Dordrecht, Hilversum en Roosendaal, de ministeries van BZK, JenV en EZK en door INretail, Retail Innovation Platform en Platform31.

Bekijk hier de video over deze deal

City Deals
City Deals zijn een initiatief van het interbestuurlijke innovatieprogramma Agenda Stad. Met de inzet van City Deals werkt het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aan het versterken van groei, innovatie, veiligheid en leefbaarheid in de Nederlandse steden. In City Deals worden concrete samenwerkingsafspraken tussen steden, Rijk, andere overheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties verankerd. Die deals leiden tot innovatieve oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. De City Deal Dynamische Binnensteden – Regie op transformatie is de dertigste City Deal.

Meld je hier aan voor de nieuwsbrief van de Retailagenda

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.