26 september 2019

Provincies presenteren uniforme afspraken koopstromenonderzoek

Op 26 september 2019 hebben het IPO (Interprovinciaal Overleg) en de Retailagenda het Afsprakenkader landelijke richtlijnen Koopstromenonderzoek gepresenteerd. Provincies kunnen nu volgens dezelfde methodiek het koopgedrag van consumenten in kaart brengen. Voortaan kunnen situaties in steden, centra en dorpen concreet met elkaar worden vergeleken en kan regionaal beleid beter worden afgestemd.

Koopstromenonderzoeken bieden inzicht in het koopgedrag van consumenten. Ze zijn voor provincies van essentieel belang voor het opstellen van een effectief toekomstbestendig detailhandelsbeleid. Alle provincies voeren koopstromenonderzoeken uit of hebben er recent een gepubliceerd. Er zitten echter grote verschillen in de meetmethodieken en uitgangspunten. Hierdoor zijn de resultaten per gemeente, regio en provincie moeilijk vergelijkbaar.

Belangrijke stap

Met de introductie van het Afsprakenkader voor koopstromenonderzoek is een belangrijke stap gezet om regionale afstemming van detailhandelsbeleid te verbeteren. Het doel van het kader is om per provincie betrouwbare en vergelijkbare koopstroomgegevens te verzamelen, zodat de uitkomsten op landelijk niveau met elkaar te vergelijken zijn. Op deze wijze kunnen de resultaten van gelijksoortige steden, wijken en dorpen binnen Nederland onderling worden vergeleken. Deze informatie is van grote waarde voor het opstellen van effectief (detailhandels)beleid, zoals transformatie of locatiebepalingen, maar ook voor de onderbouwing van bestemmingsplannen in het kader van de Europese Dienstenrichtlijn.

Uniformiteit

Bij het opstellen van het Afsprakenkader is gestreefd naar een zo hoog mogelijke uniformiteit en zijn basisafspraken gemaakt over uitgangspunten en onderzoeksresultaten. Daarnaast is er de mogelijkheid voor provincies, regio’s en gemeenten voor aanvullend lokaal maatwerk. Het gaat dan om een verdieping of verbreding van het onderzoek en de keuze voor onderzoeksbureaus.
De afspraken betreffen richtlijnen voor enquêteren. In het voortraject is ook onderzocht om het koopstromenonderzoek landelijk met Big Data uit te voeren, maar dit bleek vanwege privacyvraagstukken nog niet mogelijk.

Provinciale RetailDeal

In 2016 hebben provincies met het Rijk de provinciale Retaildeal ondertekend, met daarin onder andere de intentie om te komen tot een landsdekkend en landsgrensoverschrijdend koopstromenonderzoek. Na een jaar van intensieve samenwerking tussen provincies is het Afsprakenkader landelijke richtlijnen Koopstromenonderzoek daarvan het eerste resultaat.

Download hier het Afsprakenkader landelijke richtlijnen Koopstromenonderzoek
Lees hier het artikel op Stadszaken.

Meld je hier aan voor de nieuwsbrief van de Retailagenda

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.