Nieuwe concepten in de binnenstad bevorderen

15

Wat houdt deze afspraak in?

Het ministerie van Economische Zaken, het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en het ministerie van Veiligheid en Justitie zullen gemeenten, horeca en retail adviseren over mogelijke nieuwe winkelconcepten binnen de bestaande wettelijke kaders, waaronder de Drank- en Horecawet. Zo wordt op gemeentelijk niveau in de pilot ‘Verlichte regels winkelgebieden’ (zie afspraak 16 van de Retailagenda) geëxperimenteerd met ‘algemene regels’ in de binnenstad. Hierbij worden ook bestemmingen van panden meegenomen. In binnensteden zal het strikte onderscheid tussen functies op bepaalde plekken, zoals geregeld in bestemmingsplannen, worden losgelaten. Op lokaal niveau wordt in samenspraak met belanghebbenden in de binnenstad geëxperimenteerd met ‘zones’ waar zowel retail- als horeca-activiteiten mogelijk worden.

Wat willen we ermee bereiken?

De consument vraagt vernieuwing en beleving en ondernemers spelen daarop in. In binnensteden ontstaan daardoor mengvormen van cultuur, dienstverlening, horeca en retail (‘blurring’). Grenzen tussen deze sectoren vervagen als gevolg hiervan. Regelgeving is echter veelal langs de scheiding van traditionele sectoren georganiseerd. Dit werkt belemmerend voor vernieuwende concepten van functiemenging. Door vermenging toe te staan, ontstaat er meer diversiteit en innovatie. Het gevolg: een aantrekkelijkere binnenstad en stimulans voor de economische ontwikkeling. Belangrijk is dat er een level playing field blijft bestaan voor horeca en retail. Daarnaast mogen nieuwe concepten uiteraard niet ten koste gaan van gezondheidsbelang of de openbare orde en veiligheid.

Waar kunt u terecht voor meer informatie?

Wie doen aan deze afspraak mee?

Meld je hier aan voor de nieuwsbrief van de Retailagenda

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.