7 september 2022

Retailsector moet beter op de kaart bij arbeidsmarktregio’s: aftrap in Twente

De Human Capital Agenda van de Retailagenda wil de positie van de retailsector binnen de arbeidsmarktregio’s versterken, en kansen voor werkzoekenden benadrukken. Deze zomer vond in arbeidsregio Twente de eerste bijeenkomst plaats met gemeenten, provincies, scholen, vakbonden, ondernemers en branches om te kijken hoe retail aantrekkelijker kan worden als werkgever.

Nederland is onderverdeeld in 35 arbeidsmarktregio’s. Binnen deze regio’s werken gemeenten, UWV, WSP en RMT samen aan dienstverlening die gericht is op werkgevers en werkzoekenden. Gezien de krapte op de arbeidsmarkt is het voor de retailsector van belang om in deze regio’s optimaal in beeld te zijn voor werkzoekenden (met en zonder afstand tot de arbeidsmarkt). De Retailagenda heeft het initiatief genomen voor een bestuurlijke bijeenkomst in de arbeidsmarktregio Twente, meer regio’s zullen volgen. Aan deze regionale sectortafels  kan vanuit de publieke kant worden deelgenomen door wethouders, gedeputeerden, bestuurders van de regionale beroepsonderwijsinstellingen, UWV en WSP en vanuit de private kant door bestuurders van brancheorganisaties, (middel)grote werkgevers en vakbondsbestuurders uit de regio. Het doel is om de handen ineen te slaan en gezamenlijk innovatieve oplossingen te starten, aan te jagen en te verstevigen.

Arbeidsomvang

Tijdens deze bijeenkomst is gesproken over de wijze waarop de sector omgaat met belemmeringen rond het onbenut laten arbeidspotentieel (zowel bij werkenden als niet-werkenden met en zonder beperking). Enkele van de constateringen waren dat de retailsector volop potentieel biedt voor mensen met een migratieachtergrond (en vice versa). Er is meer persoonlijke begeleiding nodig voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Daarvoor is een intensievere samenwerking nodig tussen publieke en private partijen.
Dan is er het aspect van het vergroten van de arbeidsomvang. Het moet voor werkenden makkelijker worden om meer te werken. Nu is dat financieel vaak niet aantrekkelijk, en zijn er ook aanvullende voorzieningen nodig, zoals kinderopvang. Dit is een opgave die sector overstijgend is. Net als digitalisering en duurzaamheid, deze twee thema’s zijn tijdens de discussie benoemd als belangrijke onderwerpen waar de sector zich blijvend mee bezig zal moeten zijn om toekomstbestendig te blijven.

Imago

Een ander punt dat ter tafel kwam, zijn de risico’s voor (mkb)werkgevers, zoals verzuim, de Wig, en de begeleiding van werknemers met beperking. Dat vraagt om andere beleidskeuzes van het Rijk. Voor de sector is het daarnaast van belang om in te spelen op behoeften van werkenden en werkzoekenden, zoals een gezonde werk-privé balans. Ook het imago van de sector speelt een rol; je wilt iets te bieden hebben als het gaat om werkplezier, sfeer en groeimogelijkheden. Ambassadeurs van regionale en lokale werkgevers zouden hierbij een rol kunnen spelen dit over te brengen.

Samenwerking

Een van de constateringen tijdens de bijeenkomst was dat hoe meer er wordt samengewerkt, hoe meer er bereikt kan worden. Dat geldt onder meer voor het beroepsonderwijs en het belang om er samen voor te zorgen dat meer bedrijven erkend leerbedrijf worden en er meer stageplekken en leerbanen komen. Samenwerken kan ook op andere manieren. De vijf grootste Overijsselse gemeenten hebben een Stadsbeweging. Hierbij stimuleert de provincie de lokale samenwerking, onder meer door het mogelijk te maken om een centrummanager aan te stellen.  Lees hier meer over in de Overijsselse aanpak.

Community

Samenwerken kan ook door middel van collectieve ‘arrangementen’. Een voorbeeld hiervan is Matsi.nl, waarin ROC van Twente, gemeente Rijssen-Holten, provincie Overijssel en lokale ondernemers een community vormen. Studenten helpen retailers (ook met online vraagstukken) en doen praktijkervaring op.

Jobcenter

Vanuit de gevoerde discussie zijn een aantal ideeën als kansrijk aangemerkt, zoals het aanstellen van een jobcoach op winkelstraatniveau om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te coachen en de oprichting van een jobcenter in een Twentse stad/winkelgebied. Ook het voortzetten van een regionaal sectoroverleg met vertegenwoordigers van provincie en gemeenten vindt men positief.

Zeker met het oog op de aankomende statenverkiezingen in 2023 is het van belang te blijven investeren in ambtelijke betrokkenheid van het op retail gericht gevoerde beleid.  De Retailagenda gaat dergelijke sectortafels ook in andere arbeidsregio’s organiseren.

Meer informatie

Wilt u in uw arbeidsmarktregio een sectortafel Retail opzetten of bent u al bezig? Neem contact op met Willem Leyh, coördinator HCA, op telefoonnummer 06 11620559 of via willem.leyh@retailland.nl

Meld je hier aan voor de nieuwsbrief van de Retailagenda

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.