22 december 2016

Terugblik 2016

De partners van de Retailagenda hebben in 2016 gezamenlijk gewerkt aan de 20 – inmiddels 21 – afspraken uit de Retailagenda. Een aantal afspraken is –zo goed als- afgerond, op andere is flinke vooruitgang geboekt, sommige zijn nog volop in ontwikkeling.

De regiegroep van de Retailagenda, die alle afspraken monitort kijkt met tevredenheid terug op het afgelopen jaar. De samenwerking tussen overheid, retail en vastgoed heeft duidelijk aan kracht gewonnen. Deze samenwerking moet ook na de Retailagenda goed worden geborgd. De problemen met de retail zijn nog niet voorbij, daarom verdienen de winkelgebieden in Nederland het om opgenomen te worden in het komende regeerakkoord stelt de regiegroep.

Het jaar resultaat van 2016 in vogelvlucht

RetailDeals
In mei is de twee reeks RetailDeals getekend; 53 gemeenten hebben hun handtekening gezet onder de deal. Dat brengt het totaal aantal Retaildeals op 84, waar 119 gemeenten bij betrokken zijn. Met de RetailDeal spreken gemeenten de intentie uit om samen met belangrijke stakeholders tot een toekomstgericht beleid voor de detailhandel te komen. [Afspraak 1]

Start mobiliteitsprogramma
Om werkloos geworden werknemers in de retail weer aan werk te helpen, is een mobiliteitsprogramma gestart. Via www.loopbaansupportdetailhandel.nl worden ze geholpen om zo snel mogelijk weer aan de slag te gaan. [Afspraak 9]

Start retail impulsteam
Dit voorjaar heeft minister Kamp in het kader van de Retailagenda een gezamenlijke impulsaanpak opgesteld om in versneld tempo het aantal vierkante winkelmeters terug te brengen en overbodige plancapaciteit te schrappen. Op 1 juni is er een impulsteam geformeerd dat hier gedurende een jaar aan gaat werken.

Retail innovatieagenda
In oktober is de Retailinnovatie-agenda als eenentwintigste agendapunt aan de Retailagenda toegevoegd. Met de Retailinnovatie-agenda gaan de partners gezamenlijk oplossingen ontwikkelen voor de retailvraagstukken van nu en de toekomst. De stad Den Haag fungeert, samen met andere steden die zich als partner bij dit initiatief aansluiten, als retail living lab. [Afspraak 21]
Lees ook: ‘Retailinnovatie agenda: proeftuin voor de detailhandel’ en  ‘Den Haag: één groot living lab’

Provinciale RetailDeals
In oktober hebben alle twaalf provincies een provinciale RetailDeal gesloten. Provincies schetsen in hun provinciale detailhandelsvisie het toekomstbeeld voor de provincie en voeren de regie over het ruimtelijk-economisch detailhandelsbeleid.[Afspraak 4]
Lees ook: ‘Minister Kamp tekent provinciale RetailDeals’ en ‘Sander de Rouwe: “Provinciale RetailDeal geeft krachtig signaal.”‘

Honderdste DNWS-in-actie-traject gestart
Om winkelgebieden weer te levendig te maken, is het wenselijk dat alle betrokken partijen zoals gemeenten, ondernemers, centrummanagers en vastgoed samenwerken. Platform De Nieuwe Winkelstraat (DNWS) heeft een methodiek ontwikkeld om betrokken partijen daarbij te helpen. Dit jaar heeft de honderdste gemeente gebruikt gemaakt van de begeleiding van DNWS. [Afspraak 3]

Bevorderen export
Nederland is een exportland, maar de retailexport blijft op Europees niveau achter. Dat geldt ook voor online aankopen. Om export te bevorderen heeft de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) een app ontwikkeld voor ondernemers met grensverleggende ambities. Daarnaast is een checklist samengesteld voor ondernemers die zich richten op crossborder verkoop.[Afspraak 12]

Holland Shopping Alliantie
Het stimuleren van kooptoerisme is een actiepunt in de Retailagenda. In juli zijn NBTC Holland Marketing (het Nederlands Bureau voor Toerisme & Congressen) en retailorganisatie INretail gestart met de Holland Shopping Alliantie. Deze moet er voor gaan zorgen dat kooplustige toeristen worden verleid om te komen winkelen in Nederlandse steden. Ook andere partijen kunnen zich bij de alliantie aansluiten.[Afspraak 13]
Lees ook: ‘Nederland als shoppingwalhalla voor toeristen’

Pilot verlichte regelgeving
Twaalf Nederlandse binnensteden hebben meegedaan aan een pilot om te onderzoeken of ondernemers innovatiever worden als de regeldruk vanuit de gemeente vermindert. Het eindresultaat is in november gepresenteerd. Conclusie: vooral een flexibeler omgang met regels zorgt voor minder regeldruk, waardoor ondernemers gemakkelijker nieuwe aantrekkelijke concepten kunnen uitwerken. [Afspraak 16]
Lees ook: ‘Eindrapport pilot “Verlichte regels winkelgebieden”‘

Convenanten huurmarkt
De veranderingen in de retail en huurmarkt vereisen flexibiliteit van huurders en verhuurders. Detailhandel Nederland en vastgoedpartijen zijn het eens geworden over maatregelen die nodig zijn om de markt op korte termijn te verbeteren. De afspraken worden vastgelegd in convenanten die begin 2017 worden gepresenteerd. [Afspraak 6]

Position paper logistiek
Zowel marktpartijen als overheden zijn gebaat bij een zo efficiënt mogelijk logistiek. In het kader van de Retailagenda is onderzocht hoe logistieke bevoorrading, als het gaat om venstertijden en milieuzones, op regionaal optimaal gerealiseerd kan worden. Detailhandel Nederland, Thuiswinkel.org, TLN, EVO en Koninklijke Horeca Nederland het position paper gereed hebben en dat deze in januari wordt gepresenteerd. [Afspraak 7]

Meld je hier aan voor de nieuwsbrief van de Retailagenda

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.