Regierol van provincies bij toekomstbestendige winkelgebieden

4

Wat houdt deze afspraak in?

Voor de bestuursperiode 2015-2019 adviseren provincies gemeenten, zodat ze daadwerkelijk regie voeren over het ruimtelijk-economisch detailhandelsbeleid. Dit draagt bij aan het beter functioneren van de winkelvastgoedmarkt, het terugbrengen van overaanbod en het voorkomen van leegstand. Provincies zijn immers verantwoordelijk voor een goed woon- en werkklimaat en regionale economische ontwikkeling, waarbij winkels een belangrijke rol spelen. Om dit te stimuleren hebben alle provincies op 5 oktober 2016 een provinciale RetailDeals getekend.

Wat willen we bereiken?

Provincies schetsen in hun provinciale structuur- of detailhandelsvisie het toekomstbeeld voor de provincie. Daaruit volgen kaders die richting geven aan ontwikkelingen in de regio. Provincies kunnen partijen in de regio uitnodigen voor afstemming en afspraken die passen in het toekomstperspectief. Daarbij zijn keuzes nodig. Welke gebieden hebben toekomst? En welke gebieden zijn gebaat bij transformatie? Provincies kunnen bij het maken van deze keuzes een regierol vervullen en de samenwerking en afstemming in de regio faciliteren. Bijvoorbeeld door kennisdeling en partijen in de regio uit te dagen om met innovatieve oplossingen te komen. Daarbij kan de inzet van het ruimtelijk ordeningsinstrumentarium van provincies (verordening, zienswijze, reactieve aanwijzing) dienen als krachtige stok achter de deur. Het is van belang dat provincies het overleg in de regio’s organiseren, waarbij naast gemeenten ook de vastgoed- en retailpartijen worden betrokken. Van belang is dat zij een overleg organiseren dat past bij de regionale opgave.
Interessante voorbeelden van actieve inzet van provincies:

  1. Beschikbaar stellen van kennis over de effecten van internetverkoop voor winkels en winkelgebieden. Beschikbaar stellen van de mogelijkheden van internetverkoop voor ruimtelijk beleid (onderzoeksopdracht van Zuid-Holland, Noord-Holland en Drenthe).
  2. De inzet van de provinciale visie en verordening ter versterking van de detailhandelsstructuur (Gelderland, Noord-Brabant, Friesland en Noord-Holland en Zuid-Holland).
  3. Faciliteren van innovatieve oplossingen door pilots te ondersteunen en een Winkeltop (Overijssel) te organiseren.
  4. Bij elkaar brengen van partijen in Ruimtelijke Economische Overleggen (REO’s) (Zuid-Holland) en Regionale Adviescommissies (Noord-Holland) bij het afstemmen van detailhandelsbeleid. De provincie Utrecht kiest ervoor om in nauwe samenwerking met het landelijke Expertteam Planschade overbodige plancapaciteit op de kantorenmarkt aan te pakken. Het is een overweging waard te onderzoeken of een vergelijkbare aanpak mogelijk en wenselijk is voor het terugbrengen van de overbodige plancapaciteit aan winkelmeters.
  5. Jaarlijks uitbrengen van een detailhandelsmonitorrapportage voor het maken van regionale detailhandelsvisies en -afspraken (Noord-Holland, Noord-Brabant).

Wanneer vindt de uitvoering plaats?

Op 5 oktober 2016 hebben alle provincies een provinciale RetailDeal ondertekend. De afspraken in de deals moeten nu gerealiseerd worden.

Wie doen aan deze afspraak mee?

Wat zijn de laatste ontwikkelingen?

Provinciale RetailDeal

Op 5 oktober 2016 hebben, in bijzijn van Minister Kamp, alle twaalf provincies een provinciale RetailDeal ondertekend. De provinciale RetailDeals vormen de start van een gezamenlijk traject van de provincies met de andere partijen achter de Retailagenda, waarin partijen leren van elkaar, elkaar ondersteunen en naar elkaar toe groeien. Dit groeimodel laat ruimte voor verschillen in aanpak tussen provincies. De provinciale RetailDeals vormen een intentieovereenkomst, geen contract, tussen alle partijen achter de Retailagenda. Deze partijen committeren zich aan de uitvoering van deze RetailDeals.

Download hier de complete tekst van de provinciale RetailDeal.

Meld je hier aan voor de nieuwsbrief van de Retailagenda

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.